Onze Algemene Voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Relatiebemiddeling: dienstverlening bij relatievorming gericht op het duurzaam samenbrengen van alleenstaanden. Onder te verdelen in: bureaubemiddeling waarbij het bureau contactmogelijkheden aanreikt en zelfzorgbemiddeling waarbij het bureau omstandigheden creëert waarin de cliënt zelf tot contactmogelijkheden kan komen;

2. Bureau: natuurlijk persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig relatiebemiddeling uitoefent;

3. Cliënt: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

4. Overeenkomst: overeenkomst met betrekking tot relatiebemiddeling tussen cliënt en bureau, in welke vorm dan ook gesloten.

5. Contactmogelijkheid: De situatie dat het voor partijen die te kennen hebben gegeven elkaar te willen ontmoeten, mogelijk is om contact met elkaar op te nemen. Onder een contactmogelijkheid wordt mede verstaan een groepsmatige kennismakingsbijeenkomst.

1. Het bureau is verplicht tegenover de cliënt deze Algemene Voorwaarden te hanteren, maar kan hiervan bij overeenkomst ten voordele van de cliënt afwijken,

2. In de overeenkomst dient vermeld te worden dat hierop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

3. Het bureau is verplicht de cliënt voor of bij het sluiten van de overeenkomst elektronisch of schriftelijk een exemplaar van de Algemene Voorwaarden toe te sturen of te overhandigen.

1. Het bureau verschaft de cliënt vóór het sluiten van de overeenkomst schriftelijk of elektronisch informatie over:

  1. De door het bureau aangeboden vorm(en) van de relatiebemiddeling;
  2. De duur van de overeenkomst;
  3. De werkwijze;
  4. Het door de cliënt te betalen tarief.

2. De informatie bedoeld in lid 1 moet zodanig zijn dat de cliënt zich een goed beeld kan vormen over hetgeen hij redelijkerwijs aan diensten van het bureau mag verwachten.

3. De cliënt verklaart zich door het sluiten van de overeenkomst ermee akkoord dat hij of zij met anderen in contact wordt gebracht.

Het eerste kennismakingsgesprek tussen het bureau en de cliënt is kosteloos en duurt maximaal een half uur.

1. De overeenkomst komt schriftelijk dan wel elektronisch tot stand en is voorzien van een datum waarop de dienstverlening een aanvang neemt. Een schriftelijke overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de cliënt. In een elektronische omgeving is de overeenkomst pas gesloten wanneer de cliënt de bevestiging van zijn aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen.

2. De informatie zoals omschreven in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden maakt van de overeenkomst deel uit.

1. Cliënt en bureau hebben het recht binnen een week na het sluiten van de overeenkomst de overeenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden. Het hier bedoelde recht van de cliënt kan door het bureau niet worden uitgesloten. Voor de cliënt zijn aan de ontbinding geen kosten verbonden.

2. In het geval dat er reeds een contactmogelijkheid geweest is vervalt de mogelijkheid genoemd in lid 1.

1. De overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde tijdsperiode.

2. Indien er na het verstrijken van de tijdsperiode sprake is van een nieuwe bemiddelingsperiode waarvoor opnieuw een vergoeding van de cliënt gevraagd wordt, dienen de voorwaarden hiervan vooraf aan de cliënt bekend te worden gemaakt en de cliënt hiermee schriftelijk dan wel elektronisch akkoord te gaan.

Het bureau verplicht zich ten opzichte van de cliënt bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed bureau in acht te nemen. Daartoe:

1. hanteert het bureau in geval van bureaubemiddeling een passende selectie,

2. biedt het bureau een redelijk aantal contactmogelijkheden, afhankelijk van de gerechtvaardigde verwachtingen van de cliënt en de bij het intakegesprek verstrekte informatie en de opgestelde profielschets,

3. biedt het bureau, als dit tot zijn werkzaamheden behoort, de cliënt de mogelijkheid tot evaluatiegesprekken en informatie over de voortgang van het bemiddelingstraject. Het bureau kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële en immateriële schade tijdens en na de kennismaking.

1. Het bureau zal de persoonsgegevens van de cliënt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2. Het bureau zal de persoonsgegevens van een cliënt uiterlijk twee jaar na het verstrijken van de overeenkomst verwijderen.

1. De cliënt is verplicht de declaratie(s) van het bureau tijdig te betalen.

2. Wanneer betaling in vaste termijnen is overeengekomen, dient betaling door het bureau ontvangen te zijn op de dag waarop deze termijnen vervallen.

3. Wanneer betaling in vaste termijnen niet is overeengekomen, dient de cliënt te betalen binnen 14 dagen nadat een declaratie door hem is ontvangen.

4. Indien de cliënt niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Niettemin zendt het bureau na het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in de leden 2 en 3 één betalingsherinnering, waarin het de cliënt op zijn verzuim wijst en deze alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

5. Over de betaling die niet tijdig is verricht dient de cliënt aan het bureau de wettelijke rente te vergoeden vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in de leden 2 en 3 tot de dag dat het bureau het door de cliënt verschuldigde heeft ontvangen.

6. Het bureau is na verloop van de in lid 4 bedoelde termijn van twee weken bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het hem verschuldigde bedrag. Indien het bureau hiertoe overgaat, dient de cliënt de in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten te vergoeden.

7. De leden 4, 5 en 6 van dit artikel blijven buiten toepassing voor zover de cliënt aantoont dat hij bevoegd is zijn betaling op te schorten.

1. De cliënt verplicht zich tot correct gedrag tegenover het bureau, tegenover andere cliënten van het bureau en tegenover andere door het bureau in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan de cliënt voorgestelde personen.

2. De cliënt is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot persoonlijke gegevens van anderen en vrijwaart het bureau voor aanspraken van derden indien aansprakelijkheid ontstaat wegens schending van de geheimhoudingsplicht door de cliënt.

3. In geval van bureaubemiddeling verplicht de cliënt zich bovendien tot medewerking aan de dienstverlening. Dit betekent onder meer dat een cliënt nadat een contactmogelijkheid is gerealiseerd daadwerkelijk binnen een redelijke termijn tot kennismaking zal overgaan. Daarna laat de cliënt het bureau binnen een redelijke termijn weten of al dan niet een volgend voorstel wordt verwacht.

Als een van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Ontbinding kan onder meer gerechtvaardigd zijn bij schending door het bureau van zijn zorgplicht genoemd in artikel 8 respectievelijk bij schending door de cliënt van zijn plicht om correct te handelen genoemd in artikel 10 lid 1 en daardoor voortzetting van de overeenkomst van de wederpartij niet mag worden gevergd.

1. Indien de cliënt de overeenkomst opzegt voordat de tijd waarvoor de opdracht is verleend, is verstreken en indien de opdracht tot bemiddeling nog niet is volbracht, is hij of zij aan het bureau contractueel overeengekomen kosten verschuldigd.

2. De opdracht is volbracht als de termijn waarvoor de opdracht is verleend is verstreken en als er in die termijn voldoende contactmogelijkheden zijn geweest, dan wel als de cliënt al dan niet via de bemiddeling een relatie is aangegaan.

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk, schriftelijk en aangetekend tijdig bij het bureau worden ingediend. Klagen gedurende de looptijd van de overeenkomst dan wel binnen twee maanden na afloop daarvan is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de cliënt zijn rechten ter zake verliest (zie ook de maximale bewaartermijn voor persoonsgegevens in artikel 9 lid 2).

2. Het bureau zal ontvangst van de klacht binnen twee weken bevestigen en zal hierop binnen een maand inhoudelijk reageren, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval maakt het bureau met vermelding van de redenen binnen die termijn aan de cliënt kenbaar wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem of haar zal worden meegedeeld.

When Harry met Sally heeft zich op grond van artikel 27 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) aangemeld bij het Centraal Bureau Persoonsgegevens. Zie daarvoor www.cbpweb.nl.

Partnervoorstellen binnen tijdspan

Binnen hoeveel tijd jij een voorstel krijgt is afhankelijk van je wensen, van wie je bent en wie wij in onze database hebben zitten. Voor de ene persoon kunnen wij binnen een week een nieuw voorstel doen, de ander moet misschien wel 2 maanden geduld hebben. In ieder geval krijg je van ons minimaal 3 geaccepteerde date voorstellen binnen 1 jaar. Een geaccepteerd date voorstel betekent dat beide clienten het voorstel accepteren en daadwerkelijk op date gaan.

Mocht dit om een of andere reden niet lukken binnen een jaar dan zullen we de periode kosteloos verlengen tot het wel is gelukt.